Sengiyacela (I Humbly Ask) Lyrics by Londiwe KaMasondo (Joyous Celebration 24)


(Sung in Zulu)

Kungaba ntoni manje (What is it that)
Ezongibamba la? (Can stand on my way?)
Ngifuna inhliziyo (For I search for a heart)
Emhlophe ithe qhwa (That is as white as snow)
Ngokuba kungengene (Because it is forbidden)
Ekhaya leliya (In that Home)
Into engcolileyo, ‘Na yodwa (To have anything unclean/impure) (Repeat)Sengiyacela Nkosi (I humbly ask the Lord)
‘kuba ngiphiwe ke (That You should grant me)
Amandl’ engiwadingayo (The Power that I need)
‘kuba ngifike le (To arrive at my destination)
Ngokuba izilingo (For the trials)
Zingihaqile ke (Have surrounded me)
Ngiyokuhluleka uma (And I shall fail)
(Uma) ngingedwa ((If) I am alone) (Repeat)

Ngiyokuhluleka uma (For I shall fail)
(Uma) ngingedwa ((If) I am alone) (Repeat)

Into engcolileyo, (Yona) ‘Na yodwa
(You cannot have anything unclean/impure))(Repeat)

Ngiyokuhluleka uma (For I shall fail)
(Uma) ngingedwa ((If) I am alone) (Repeat)

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post